29.1.2021

Novosti za uporabnike OSDPlus na področju obračuna plač v 2021

Leto 2021 prinaša številne novosti na področju kadrov in obračuna plač. V nadaljevanju smo združili najpomembnejše novosti in spremembe na katere morate biti pozorni. Prispevek vsebuje tudi informacije in navodil za uporabnike programa OSDPlus – program za kadrovsko evidenco in obračun plač.

(JS – Velja samo za javni sektor)

Na določenih področjih so spremembe že uveljavljene oziroma so zadeve ostale nespremenjene v primerjavi z zadnjim letom. Te so:

 • Dohodninske lestvice in olajšave so ostale identične.
 • Najnižja osnova se je že za plačo za 12/2020 spremenila na 1.052,30 EUR in ostaja v tej višini do 28.2.2021. Za izplačila od 1.3.2020 pa se bo le-ta znesek spremenil – takrat bo znana povprečna plača za leto 2020
 • Minimalna plača za leto 2021 uradno še ni znana (neuradni predlog je 1024,24 EUR), se pa bo spremenila pri plači za 1/2021, zato vas bomo v kratkem obvestili tudi o tem.
 • Pavšalni prispevek za zdravstveno zavarovanje se je spremenil s 1. januarjem 2021 in se uporablja pri obračunu začasnega in občasnega dela upokojencev in praktičnega dela vajencev, dijakov in študentov. Nov znesek je 5,46 EUR.
 • Koncesionarji so izplačali Krizni dodatek in oddali posebej REK 1190.
 • AJPES je 15.1.2021 implementiral novosti iz Spremembe Uredbe z dne 18.12.2020 in omogočil oddajo ISPAP za plačo 12/2020 (kombinacija D020 za direktorico/direktorja).
 • Dodatek C226 (JS) (za delo v izrednih razmerah za direktorje) je bil dodan, čakamo pa še spremembo Uredbe za dodatek C227 za nevarnost in posebne obremenitve za zaposlene v J plačni skupini.
 • Obvestila o izplačanih dohodkih – smo vam že poslali navodila kako pripraviti obvestila. Rok za pripravo obvestil za zaposlene in ostale prejemnike dohodkov je 31.1.2021
»Krizni dodatki« in oprostitvi vštevanja v davčno osnovo za dohodnino (59. člen PKP7 oz. ZIUPOPDVE)

PKP7 oz. ZIUPOPDVE (Uradni list RS, št. 203/20) z 59. členom določa, da se t.i. »krizni dodatki« (C223, C070, C085, C086, C226 in C227) ne vštevajo v letno davčno osnovo za leto 2020 in 2021.

Delodajalci morajo FURS-u do 31.1.2021 sporočiti podatke o zaposlenih in višini izplačanih dodatkov v letu 2020 (ukrep bo veljal tudi za leto 2021). Iz tega razloga smo vam z nadgradnjo pripravili možnost priprave datoteke VIRIZV.DAT, ki bo vsebovala potrebne podatke v predpisani strukturi.

Postopek priprave datoteke je zelo enostaven. Datoteko pripravimo v Osebni dohodki > Letna poročila > Zbirnik dohodnine > desni klik > Priprava datoteke VIRIZV.DAT za FURS in datoteka se bo shranila v izbrano mapo.

Zaradi poročanja omenjenih podatkov, ki se ne bodo vštele v davčno osnovo za 2020 in 2021 smo nekoliko popravili oziroma dopolnili »Obvestilo o izplačanih dohodkih za leto 2020«, ki jih morate do 31.1.2021 predati zaposlenim. »Obvestilo delavcu« smo dopolnili s podatkom o izplačanih dodatkih, ki so izvzeti iz davčne osnove ter dodali pojasnilo, ki pa ga je možno na vašo željo uporabnika spremeniti.

Letno obvestilo o izplačanih zneskih za RDU za javnega uslužbenca (JS)

V februarju mora zaposleni prejeti obvestilo o izplačanih dohodkih za redno delovno uspešnost za preteklo leto: v koliko ocenjevanjih je bil ocenjen in kolikšno število točk je dosegel pri posameznem ocenjevanju (obvestilo se shrani tudi v personalno mapo).

Ob uporabi modula Delovna uspešnost si ga lahko izpišete v Dodatno > Delovna uspešnost > Izračun delovne usp. > izberete izpis »Letno obvestilo o ocenjevanju JU«

Fond ur za leto 2021

Zaradi prestopnega leta 2020 ste nekateri morali spremeniti obstoječi letni fond ur iz 2088 na 2096. Zato morate sedaj ponovno popraviti iz 2096 na 2088.  To naredijo poslovni subjekti, ki izplačujejo plačo po dejanskih urah. Tisti s tako imenovanimi normiranimi urami oziroma povprečno mesečno obvezo (174 ur/mesec) ostajate na fondu 2088.

Podatek si lahko popravite v Šifranti > Uporabniške nastavitve > Število ur – Letni fond.

Kolektivne premije za dodatno pokojninsko zavarovanje javnih uslužbencev v letu 2021 (JS)

V Uradnem listu RS št. 204/2020, ki je izšel 31.12.2020, je objavljen Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence z zneski skupne premije za posamezni premijski razred, ki se začnejo uporabljati z obračunom in plačilom premij za kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence za januar 2021.

V sistemu smo vam popravili šifrant Premijski razredov PDPZ za Modro zavarovalnico (Dodatno > Dodatni šifranti > Premijski razredi DPZ). Sedaj jih potrebno samo še ažurirati. To naredite na sledeč način: Dodatno > Dodatno pokojninsko. zavarovanje > desni klik in Popravi zneske premij glede na premijske razrede. Bodite pozorni pri tistih zaposlenih, ki ne delajo 8 ur na dan.

Javna dela

V primeru, da zaposlujete javna dela, boste morali popraviti osnovne plače javnim delavcem, saj so le-ti vezani na novo minimalno plačo, ki bo znana najkasneje do 31.1.2021.

To naredite v Šifranti > Splošni skupni šifranti > Plačni razredi.

Osnove za refundacijo

Na podlagi zadnjega obvestila ZZZS so nekateri dodatki izvzeti iz osnove za refundacijo. To so C223, C226, C227, C085, C086 in D028..
Da bi dobili pravilne podatke za osnove za refundacijo je potrebno preveriti skupni znesek omenjenih dodatkov. To naredimo z izpisom »Dodatki izvzeti iz osnov za refundacijo – po posameznikih«, ki ga najdete v Osebni dohodki -> Letna poročila -> Zbirnik dohodnine.

Po preverjanju moramo ponovno pripraviti Osnove za refundacijo – to storimo v skladu z navodili v naslednjem odstavku.

Prenos osnov za refundacijo

Po izpisu obvestil zaposlenim in ostalim prejemnikom obvestil za dohodnino 2020 moramo pripraviti še osnove za refundacijo iz leta 2020. Ker bomo to naredili iz podatkov za dohodnino iz leta 2020 moramo še imeti nastavljeno tekoče poslovno leto (Šifranti > Uporabniške nastavitve) na 2020.

Po kontroli podatkov s podatki FURS-a v modulu Zbirnik dohodnine (Osebni dohodki > Letna poročila > Zbirnik dohodnine) z desnim klikom izberemo Osnove za refundacijo > Prenos osnov za refundacije.

Sistem bo v modul Osnove za izračun nadomestil (Osebni dohodki > Osnove za izračun nadomestil) prenesel podatke o bruto plači, seštevku ur, ter izračunal urno postavko za refundacije z aktivno veljavnostjo z datumom 1.1.2021, ker pomeni »od 1.1.2021 naprej velja le-ta urna postavka, ki je osnova iz 2020«.

Pozorni bodite tisti, ki ste izplačali del plače za poslovno uspešnost, ki je bila oproščena dohodnine (vrsta dohodka 1151). Znesek poslovne uspešnosti mora biti prištet v bruto znesek osnove za refundacijo.

V tem modulu imamo možnost izpisa Osnove za refundacijo (Osebni dohodki > Povprečja za izračun nadomestil > Osnove za refundacijo ).

POMEMBNO: Pomembno pri prenosu osnov za refundacijo je, da zaposlenim, ki so imeli začetek bolniške odsotnosti v letu 2020 (kar pomeni osnova iz 2019) ali prej, odstranimo kljukico pri Veljavnost za tekoči obračun pri I/N (indikator nadomestila) = 2 in Datum veljavnosti od = 1.1.2021. To bo pomenilo, da sistem ne bo upošteval osnove iz leta 2020, ampak bo vzel že obstoječo osnovo iz prejšnjih let.

Ko bo zaposleni prekinil bolniško, mu morate kljukico dodati, saj mu v primeru njegove ponovne refundacije bolniške moramo upoštevati osnovo iz 2020.

100% povračilo v primeru okužbe s COVID-19

Od 31.12.2020 pripada zaposlenim zaradi okuženosti z COVID-19, ki delajo pri izvajalcih iz 46. člena ZIUPOPDVE že od 1. dne zadržanosti 100% nadomestilo. Pravico imajo zavarovanci, ki so se okužili s COVID–19 v delovnem procesu na delovišču pri:

 • izvajalcu socialno varstvene storitve institucionalnega varstva,
 • izvajalcu krizne namestitve iz tretjega odstavka 49. člena ZSV,
 • izvajalcu socialno varstvenih programov iz 18. s člena ZSV, ki izvajajo nastanitveni program iz 3. člena Pravilnika o sofinanciranju socialnovarstvenih programov (Uradni list RS, št. 70/16 in 34/19),
 • izvajalcu pomoči družini na domu iz tretjega odstavka 15. člena ZSV in
 • izvajalcu zdravstvene dejavnosti (v javni mreži ali izven nje).
Nova bruto postavka C227

Dodana je nova bruto postavka C227 – »Dodatek za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnim uslužbencem na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva«, krajši naziv »dodatki za nevarnosti in posebne obremenitve – J«.

Nova poročila

Že smo vas obvestili, da si lahko v Zbirniku obračuna izpišete izplačane »COVID-19 dodatke« (izpis »Dodatki COVID-19 v obdobju«), kjer so upoštevane vse oprostitve. Dodatno smo naredili še podoben izpis, ki pa je po stroškovnih mestih.

Dodatno smo dodali še izpise COVID dodatkov brez oprostitev plačila prispevkov.

JS

V Zbirniku dohodnine smo dodali nov izpis »Izplačani dohodki v letu«, ki je »neke vrste obrazec ER28«.
Dohodke izplačane v letu 2020 lahko razdelimo na:

 • Znesek bruto prejemkov (na obvestilu o izplačanih dohodkih)
 • Davčna osnova je izplačan bruto znesek znižan za »COVID19 dodatke«
 • Osnova za refundacijo je izplačan bruto znesek znižan za »nekatere dodatke«

Na omenjenem izpisu imamo poleg vseh omenjenih bruto zneskov prikazane še ure.

Zamenjava tekočega poslovnega leta

Za vnos obračunskega obdobja za januar 2021 je najprej potrebno zamenjati tekoče poslovno leto: Šifranti > Uporabniške nastavitve > polje Tekoče poslovno leto. Vpišemo leto 2021 in s klikom na tipko Zapiši shranimo podatek. Prosimo, da zaprete in ponovno odprete program, da bo nadgradnja aktivna.

Imate dodatna vprašanja ali vas morda zanima naša ponudba?

Izberite enega od spodnjih načinov in nas kontaktirajte. Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja.

  02 534 14 10             prodaja@inin.si

ININ e-novice

Preberite tudi

Sledite nam