Finančne spodbude P4D za digitalno transformacijo MSP

In In d.o.o. | 28.10.2019

Čaka vas nova priložnost, da si zagotovite finančno pomoč za digitalno transformacijo poslovanja vašega podjetja. Namen razpisa P4D je spodbuditi rast in razvoj podprtih podjetij na osnovi vlaganja v uporabo digitalnega poslovanja v svojih dobaviteljskih in/ali prodajnih verigah, dviga upravljalskih kapacitet ter izvedbe investicij za namene digitalne preobrazbe v proizvodnjo in poslovanje podjetij.

Rezultat iskanja slik za p4d razpis

Kaj sta predmet in cilj razpisa?

Predmet razpisa je sofinanciranje (subvencije) za zagotovitev digitalne transformacije ključnih proizvodnih procesov in tehnične opremljenosti v sklopu sodelovanja z zunanjim strokovnjakom. Načrtovano je sofinanciranje v vrednosti 12,4 mio EUR (za obdobje 4 let) za 124 – 150 podjetij.

  1. Digitalna transformacija ključnih proizvodnih procesov (izboljšave izkušnje kupca, učinkovito zbiranje, obdelava in vizualizacija podatkov, razvoj procesov digitalnih rešitev za podporo poslovanja in proizvodnje, vpeljava digitalnih poslovnih modelov in procesov, razvoj digitalnih kadrov in digitalnih delovnih mest, razvoj digitalne kulture in industrija 4.0)
  2. Tehnična opremljenost (programska in/ali strojna oprema, ki omogoča digitalno poslovanje in proizvodnjo)

Glavni cilji razpisa so:

  • izvedba digitalne transformacije v podprtih podjetjih in sicer z izvedenim prehodom na digitalizacijo poslovanja in prilagoditvijo digitalnim trgom,
  • izboljšanje kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih in
  • povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v podprtih podjetjih.

Kateri so upravičeni stroški?

V sklopu razpisa se sofinancirajo naslednji stroški digitalne transformacije:

  • stroški nakupa (novih) opredmetenih osnovnih sredstev,
  • stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nova programska oprema),
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev (stroški usposabljanja, svetovanja itd…) in
  • stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom za zaposlene in e) posredni stroški.

Kakšna sta višina in doba sofinanciranja?

Podprtemu podjetju se subvencionira do največ 60 % financiranja upravičenih stroškov operacije oziroma od 30.000 EUR do 100.000 EUR, do 1 leta. Sredstva se izplačajo v enkratnem znesku.

Kdaj je rok za oddajo vloge in kako poteka prijava na razpis?

Za izplačilo sredstev v letu 2020 sta odprta dva roka za oddajo vloge in sicer 18.11.2019 in 20.12.2019. Vlagatelj izpolni vlogo v skladu z navodili v razpisni dokumentaciji ter jo odda v elektronski obliki na ePortal.

Kdo se lahko prijavi?

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so locirana v vzhodni kohezijski regiji in zaposlujejo najmanj 5 ljudi ter so oblikovana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki in zadruge. Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.

Za več informacij in možnostih sodelovanja nas pokličite na 02 534 14 10 ali nam pišite na inin@inin.si.