Splošni pogoji uporabe spletne aplikacije IPSCloud

Splošni pogoji uporabe spletne poslovne rešitve IPSCloud urejajo razmerja med imetnikom oziroma lastnikom avtorskih pravic spletne poslovne rešitve IPSCloud na eni strani in uporabniki in plačniki na drugi strani ter pogoje uporabe spletne poslovne rešitve IPSCloud (v nadaljevanju: Sistem IPSCloud).

Imetnik avtorskih pravic in izvorne kode spletne poslovne rešitve IPSCloud je podjetje IN IN d.o.o., Ciril Metodova 38, 9000 Murska Sobota, matična številka: 5382432000 (v nadaljevanju: ININ). Vsak uporabnik lahko uporablja Sistem IPSCloud pod pogoji teh Splošnih pogojev. Nepooblaščena uporaba Sistema IPSCloud ali uporaba v nasprotju s Splošnimi pogoji predstavlja kršitev avtorskih pravic ININ-a.

Opredelitev izrazov

Izrazi, uporabljeni v teh Splošnih pogojih, imajo naslednji pomen:

1.1 Uporabnik je fizična oseba, ki se v Sistemu IPSCloud identificira z uporabniškim imenom in geslom ter drugimi s temi Splošnimi pogoji predpisanimi identifikacijskimi sredstvi, ki se strinja in sprejema te Splošne pogoje ter uporablja Sistem IPSCloud v poslovne ali izobraževalne namene v imenu in/ali za račun lastne ali tujih Organizacij.

1.2 Licenca je pravica do uporabe Sistema IPSCloud za enega sočasnega uporabnika glede na omejitve, ki jih določa Vrsta licence in ti Splošni pogoji.

1.3 Vrsta licence je opredelitev nabora funkcij Sistema IPSCloud in/ali števila sočasnih uporabnikov in/ali števila poslovnih enot.

1.4 Plačnik je poslovni subjekt, ki sklene Licenčno pogodbo in se zaveže plačevati Licenčnino, kot je opredeljena v nadaljevanju.

1.5 Organizacija je poslovni subjekt, ki pri svojem poslovanju uporablja Sistem IPSCloud.

1.6 Licenčna pogodba je pogodba, s katero ININ kot dajalec licence na Plačnika prenese Licenco.

1.7 Licenčnina je znesek, ki ga mora Plačnik plačevati za koriščenje licenc Sistema IPSCloud.

1.8 Administrator Plačnika je Uporabnik, ki v imenu Plačnika izbere Vrsto licence, oziroma tisti Uporabnik, ki ga določi Plačnik.

1.10 Podpora uporabnikom je storitev, ki omogoča komunikacijo med Uporabniki in podjetjem ININ.

Avtorske pravice

2.1 Imetnik vseh materialnih avtorskih pravic na Sistemu IPSCloud in izvorne kode Sistema IPSCloud je ININ.

2.2 S sprejetjem Splošnih pogojev Uporabnik in Plačnik pridobita pravico do uporabe Sistema IPSCloud v skladu s Splošnimi pogoji in pogoji Licence.

Pogoji uporabnika

3.1 Uporabnik je dolžan pred uporabo Sistema IPSCloud sprejeti Splošne pogoje.

3.2 Pred prvo uporabo Sistema IPSCloud je Uporabnik dolžan izvesti postopek registracije, v katerem se identificira in sprejme Splošne pogoje tako, da obkljuka kvadratek, ki se nahaja pred besedilom »Strinjam se s pogoji uporabe spletne rešitve IPSCloud.«.

3.3 Uporabnik se s sprejemom Splošnih pogojev strinja in sprejema Splošne pogoje, ki so veljavni ob vsakokratni uporabi Sistema IPSCloud. Splošni pogoji se med trajanjem Licenčne pogodbe lahko spremenijo, o čemer bo Plačnik obveščen najmanj 30 dni vnaprej. Če se s spremembami Splošni pogojev ne strinja, ima pravico odstopiti od Licenčne pogodbe. V kolikor po prejemu obvestila o spremembi Splošnih pogojev nadaljuje z uporabo Sistema IPSCloud, se šteje, da se s spremenjenimi pogoji strinja.

3.4 Vsak uporabnik mora izpolnjevati tehnične in dejanske pogoje, ki so potrebni za učinkovito in varno uporabo Sistema IPSCloud in so objavljeni na spletnih straneh www.inin.si ter opredeljujejo najmanj:

(a) dostop do interneta

(b) programsko in strojno opremo za uporabo interneta

(c) dodatno programsko opremo, če je le-ta pogoj za uporabo nekaterih Funkcij IPSCloud

(d) identifikacijska sredstva, ki so predpogoj za identifikacijo in posledično za uporabo Sistema IPSCloud

3.5 Ob dostopu do Sistema IPSCloud se uporabnik identificira z uporabniškim imenom in geslom.

3.6 Uporabnik mora sam zagotoviti pogoje iz točke 3.4 Splošnih pogojev. ININ ne nosi nobene obveznosti ali odgovornosti glede zagotavljanja pravilnega in neprekinjenega delovanja opreme, storitev, produktov ali računalniških programov, ki sodijo v okvir pogojev, ki jih mora zagotoviti uporabnik Sistema IPSCloud sam.

3.7 ININ ne jamči za pravilno in varno delovanje Sistema IPSCloud, v kolikor Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz točke 3.4 Splošnih pogojev.

Sklenitev licenčne pogodbe in koriščenje licence

4.1 Licenčna pogodba je sklenjena, ko oseba, ki je zakoniti zastopnik Plačnika, v imenu Organizacije izbere Vrsto licence in sprejme Splošne pogoje. Na predlog Plačnika ali Uporabnika, ki je zastopnik Plačnika, ki je predhodno sprejel Splošne pogoje, lahko tudi ININ v imenu Plačnika izbere Vrsto licence. V tem primeru je Licenčna pogodba sklenjena z dnem, ko ININ izbere Vrsto licence. Licenčna pogodba je sklenjena za nedoločen čas.

4.2 Uporabnik, ki je izbral Vrsto licence, postane Administrator plačnika. V primeru, ko Vrsto licence v imenu Organizacije izbere ININ, postane Administrator plačnika Uporabnik, ki ga določi Uporabnik ali oseba, ki je predlagala, da ININ v imenu poslovnega subjekta izbere Vrsto licence. Administrator plačnika je tisti Uporabnik, za katerega se šteje, da vse aktivnosti preko Sistema IPSCloud in v zvezi s Sistemom IPSCloud izvaja s pooblastili Plačnika.

4.3 S sklenitvijo licenčne pogodbe z ININ Plačnik pridobi Licenco.

4.4 Plačnik licenco koristi preko Uporabnika, ki je določen za Administratorja plačnika. Administrator plačnika ima pravico, da drugim Uporabnikom omogoči koriščenje Licence Plačnika. Na predlog Administratorja plačnika ali osebe, ki je zastopnik Plačnika, ININ v imenu poslovnega subjekta za Administratorja plačnika določi drugega Uporabnika.

Uporaba in plačevanje

5.1 Uporaba Sistema IPSCloud je plačljiva. Za koriščenje Licence mora Plačnik plačevati Licenčnino.

5.2 Licenčnina je določena s cenikom, ki ga sprejme ININ. Cenik je objavljen na spletni strani www.inin.si/ipscloud. ININ s cenikom določi tudi ceno dodatnih storitev ali dostopov do Sistema IPSCloud.

5.3 ININ ima pravico spremeniti cenik upoštevajoč tržne razmere in gibanje cen. ININ spremembo cenika napove vsaj 30 dni pred spremembo.

5.4 Zavezanec za plačilo Licenčnine je Plačnik. Plačniku račun za licenčnino izstavi ININ. Plačnik je dolžan Licenčnino plačati v roku 10 dni od izdaje računa.

5.5 V primeru, da Plačnik s plačilom Licenčnine zamuja več kot 30 dni, ININ onemogoči koriščenje Licence Plačnika kateremukoli Uporabniku. V tem primeru Uporabnik ne more koristiti Funkcij Sistema IPSCloud, ki jih je uporabljal na podlagi Licence Plačnika. ININ lahko ponovno omogoči koriščenje Licence Plačnika, ko Plačnik poravna zapadlo Licenčnino in plača storitev ponovnega koriščenja Licence, ki se obračuna po ceniku. ININ Plačniku obračuna uporabo storitve tudi za obdobje, v katerem mu je bila zaradi zamujanja s plačilom, storitev začasno onemogočena.

5.6 Plačnik je poslovni subjekt, ki sklene licenčno pogodbo in se zaveže plačevati licenčnino.

Reklamacije

6.1 Administrator plačnika lahko v imenu Plačnika reklamira račun za Licenčnino v roku 8 dni od datuma izstavitve računa. Reklamacijo sporoči Podpori uporabnikom in sicer na e-mail naslov podpora@inin.si. ININ bo na reklamacijo odgovoril najkasneje v roku 15 dni.

Nedovoljeni nameni uporabe Sistema IPSCloud

7.1 Plačniki in Uporabniki lahko uporabljajo Sistem IPSCloud samo za vodenje poslovnih podatkov poslovnih subjektov. Vsak drugačen namen uporabe Sistema IPSCloud je prepovedan.

7.2 Pri uporabi Sistema IPSCloud je izrecno prepovedano:

(a) onemogočati ali ovirati druge Uporabnike pri njihovi uporabi Sistema IPSCloud

(b) objavljati, prenašati, razpošiljati ali razpečevati kakršnekoli informacije, teme ali gradiva, ki so nezakonita, lažna, nespodobna, žaljiva, opolzka ali širijo rasno, spolno ali kakršnokoli drugo nestrpnost

(c) objavljati reklamna sporočila, prošnje, verižna pisma, piramidne sheme, investicijske priložnosti ali sheme oziroma kakršnakoli drugačna oglasna obvestila

(d) zlorabljati, ogrožati ali kako drugače kršiti pravice drugih

(e) prenašati drugim vsebine Sistema IPSCloud, zaščitene s pravicami intelektualne lastnine, ali kako drugače omogočati dostop do teh vsebin, razen če je takšno prenašanje ustrezno dogovorjeno z ININ

(f) uporabljati gradiva ali informacije, vključno s slikami ali fotografijami, ki so na voljo prek Sistema IPSCloud, na način, ki kakorkoli krši avtorske pravice, blagovne znamke, patente, poslovne skrivnosti ali druge pravice ININ, drugih pridobiteljev licence, uporabnikov ali tretjih oseb,

(g) prenašati v Sistem IPSCloud datoteke in druge vsebine, ki vsebujejo viruse, trojanske konje, črve, časovne bombe, pokvarjene datoteke ali drugo podobno programsko opremo ali podatke, ki lahko škodujejo delovanju Sistema IPSCloud, opremi, na kateri ali s pomočjo katere deluje Sistem IPSCloud ali opremi Uporabnikov,

(h) namerno ali nenamerno na kakršenkoli način škodovati Sistemu IPSCloud, npr. s poskusi napadov na strežnik in drugimi dejanji, katerih posledica bi lahko bilo slabše delovanje, napačno delovanje, omejeno delovanje ali nedelovanje Sistema IPSCloud,

(i) iz Sistema IPSCloud na različne načine zbirati informacije o Plačnikih, Organizacijah in/ali Uporabnikih,

(j) ustvarjati ali uporabljati lažne identitete za namene zavajanja drugih, predvsem ININ in Podpore uporabnikom,

(k) uporabljati, prenašati ali drugače kopirati in ponujati (za plačilo ali brezplačno) drugim osebam imenike ali kakršnekoli druge podatke o Plačnikih, Organizacijah in/ali Uporabnikih ali podatke o uporabi Sistema IPSCloud,

(l) brez pisnega dovoljenja ININ zbirati informacije ali uporabljati informacije o uporabljeni tehnologiji, izvedenih zamislih, uporabljenih pristopih in kakršnihkoli drugih vsebinah Sistema IPSCloud, ki bi se lahko uporabile v drugih komercialnih ali nekomercialnih storitvah ali izdelkih.

Primerna uporaba Sistema IPSCloud ter zagotavljanje kakovosti storitev in zaščite pred preobremenitvijo Sistema IPSCloud

8.1  V skladu z namenom zagotavljanja nemotenega delovanja Sistema IPSCloud ter zagotavljanja kakovosti storitev za vsakega Plačnika oziroma Uporabnika, se vsak Plačnik oziroma Uporabnik zavezuje uporabljati Sistem IPSCloud oziroma posamezne Funkcije programa IPSCloud v obsegu, s katerim ne bo povzročal prekomernih obremenitev Sistema IPSCloud ter s tem posledično onemogočal kakovostne uporabe Sistema IPSCloud drugim Plačnikom oziroma Uporabnikom.

8.2  ININ je Sistem IPSCloud oziroma posamezne Funkcije IPSCloud oblikoval oziroma vzpostavil z namenom zagotavljanja obsega storitev, ki za posameznega povprečnega Plačnika oziroma Uporabnika pomeni količinsko neomejeno uporabo storitev v posameznem (mesečnem) licenčnem obdobju.

8.3  V posameznih primerih, zlasti pa (vendar ne izključno), ko uporaba Sistema IPSCloud oziroma Funkcij IPSCloud s strani določenega Plačnika oziroma Uporabnika, v določenem časovno omejenem obdobju bistveno odstopa od siceršnje uporabe povprečnega Plačnika oziroma Uporabnika v enakem časovnem obdobju ali ko ININ na podlagi analize uporabe Sistema IPSCloud oziroma Funkcij IPSCloud oceni, da določen Plačnik oziroma Uporabnik Sistema IPSCloud oziroma Funkcij IPSCloud ne uporablja v skladu z običajnimi vzorci uporabe, si ININ, z namenom zaščite kakovosti storitev Sistema IPSCloud ter z namenom zaščite pred preobremenitvami Sistema IPSCloud, ki bi se lahko odražale v okrnjeni, omejeni ali kakorkoli manj kakovostni uporabniški izkušnji drugih Plačnikov ali Uporabnikov, pridržuje pravico omejiti možnost uporabe Sistema IPSCloud oziroma Funkcij IPSCloud posameznega Plačnika oziroma Uporabnika na način in v obsegu, s katerim bodo zagotovljene kakovostne storitve in primerno delovanje Sistema IPSCloud ostalim Plačnikom oziroma Uporabnikom.

8.4  ININ lahko posameznemu Plačniku oziroma Uporabniku, ki z načinom oziroma obsegom uporabe Sistema IPSCloud onemogoča kakovostno uporabo Sistema IPSCloud drugim Plačnikom oziroma Uporabnikom, ali na kakršenkoli način s svojo uporabo povzroča okrnjeno uporabnost Sistema IPSCloud za druge Plačnike oziroma Uporabnike, trajno ali začasno omeji možnost uporabe Sistema IPSCloud.

8.5  ININ bo takega Plačnika oziroma Uporabnika pred kakršnimkoli ukrepom trajne ali začasne omejitve uporabe Sistema IPSCloud, pisno po elektronski pošti pozval, naj preneha s takšno uporabo oziroma s takšnim obsegom uporabe Sistema IPSCloud v roku 60 dni. V kolikor Plačnik oziroma Uporabnik v postavljenem roku ne bi prenehal s takšno uporabo oziroma ne omeji obsega uporabe do meje, ki jo v pozivu navede ININ, lahko ININ takšnemu Plačniku oziroma Uporabniku trajno ali začasno (kakor je primerno za zagotavljanje kakovosti delovanja in preprečitve preobremenitve Sistema IPSCloud) omeji uporabo Sistema IPSCloud.

8.6  V primeru trajne ali začasne omejitve uporabe Sistema IPSCloud, do katere bi prišlo kot posledica neprimerne uporabe s strani Plačnika oziroma Uporabnika, Plačnik ni upravičen do vračila sorazmernega dela Licenčnine za obdobje, v katerem je prišlo do omejitve uporabe.

8.7  ININ lahko v primeru omejitve uporabe Sistema IPSCloud posameznemu Plačniku oziroma Uporabniku, do katere bi prišlo kot posledica neprimerne uporabe s strani Plačnika oziroma Uporabnika, posameznemu Plačniku oziroma Uporabniku predlaga oziroma ponudi možnost druge programske rešitve.

Delovanje Sistema IPSCloud

9.1 ININ zagotavlja nemoteno delovanje Sistema IPSCloud, razen v primerih:

(a) nedelovanja strojne opreme Uporabnika ali v kateregakoli drugem primeru, ko Uporabnik ne izpolnjuje pogojev iz poglavja »3 Pogoji uporabnika«,
(b) vzdrževalnih posegov (predvidenih in nepredvidenih) na Sistemu IPSCloud,
(c) nadgradenj programske ali strojne opreme, potrebne za delovanje Sistema IPSCloud ali kako drugače povezane z delovanjem Sistema IPSCloud,
(d) nedelovanja internetnih povezav,
(e) višje sile.

9.2 ININ se zaveže vse uporabnike in plačnike obveščati o predvidenih posegih na Sistemu IPSCloud in sicer najmanj 6 ur pred izvedbo posega. ININ se zaveže vse predvidene posege praviloma opravljati v delovnih dneh med 20:00 uro in 6:00 uro in v nedelovnih dneh 16:00 uro in 8:00 uro. Okvirni čas in trajanje predvidenih posegov bosta praviloma napovedana.

 Skladnost Sistema IPSCloud z zakonodajo in nadgrajevanje

10.1 ININ se zavezuje zagotavljati skladnost Funkcij IPSCloud z veljavno slovensko zakonodajo za primere uporabe, ki jih Sistem IPSCloud podpira oziroma predvideva.

10.2 ININ se zaveže spremljati predpise in nadgrajevati Funkcije IPSCloud spremembam predpisov.

10.3 Sistem IPSCloud ne omogoča vnosa podatkov o poslovnih dogodkih starejših od 5 let.

Pomoč uporabnikom

11.1 Uporabniki, ki koristijo Licenco Plačnika, so upravičeni do pomoči pri uporabi Sistema IPSCloud v zvezi z uporabo IPSCloud za podporo Plačnika ali Organizacij Plačnika.

11.2 ININ nudi pomoč v zvezi z delovanjem Sistema IPSCloud preko Podpore uporabnikom med delavniki od 8:00 do 16:00 ure. Komunikacija med Uporabniki in Podporo uporabnikom v zvezi z nudenjem pomoči poteka preko e-mail naslova podpora@inin.si in telefonske številke 02 534 14 36.

11.3 ININ Plačniku zagotavlja odpravo napak, ki onemogočajo uporabo Funkcij IPSCloud. Na vsako javljeno napako se bo ININ odzval najkasneje v roku 8 ur, pri čemer se upošteva izključno čas, ko ININ nudi Podporo uporabnikom. ININ bo o možnih rešitvah obvestil Uporabnika.

Omejitev odgovornosti ININ-a

12.1 Uporabniki in Plačniki se strinjajo, da uporabljajo Sistem IPSCloud, vključno s programsko opremo, vsebinami in storitvami, dostopnimi preko Sistema IPSCloud, na lastno odgovornost.

12.2 Celotna odgovornost ININ-a za kakršenkoli škodni primer je omejena z zneskom Licenčnine, ki ga je Plačnik plačal za uporabo Sistema IPSCloud za mesec, v katerem je ININ obvestil o škodnem primeru. ININ, njegovi distributerji, prodajalci ali dobavitelji ne odgovarjajo za nobeno posredno, posebno, naključno ali posledično škodo (vključno, vendar ne omejeno na izgubljeni dobiček, dohodke, investicije, dobro ime), ki izhaja iz uporabe Sistema IPSCloud oziroma povezanih spletnih strani, produktov ali storitev ali je z njihovo uporabo povezana. Navedena omejitev velja tudi v primeru, če je bil ININ seznanjen z možnostjo nastanka takšne škode. Ta omejitev odgovornosti vključuje (vendar s tem ni omejena): prenos virusov, okvaro strojne opreme, napake v povezavi, zlorabo ali krajo uporabniške identitete.

12.3 V nobenem primeru ININ ne odgovarja za nobeno izgubo ali škodo, ki bi nastala zaradi tega, ker se je Uporabnik ali Plačnik zanesel na informacije, produkte ali storitve, objavljene v Sistemu IPSCloud ali povezanih spletnih straneh, produktih ali storitvah.

12.4 Vsi zahtevki zaradi kakršnihkoli napak ali kršitev, ki so posledica ravnanja tretjih oseb, glede katerih so objavljene informacije v Sistemu IPSCloud, se uveljavljajo izključno proti tem osebam.

Vsebine in storitve, ki jih ponujajo tretje osebe

13.1 Sistem IPSCloud lahko omogoča povezavo z drugimi spletnimi stranmi, produkti in/ali storitvami (v nadaljevanju: Povezani sistemi), za katere ININ ne prevzema nobene odgovornosti. ININ ni odgovoren za pravilnost ali dostopnost informacij, produktov ali storitev, ki jih ponujajo tretje osebe preko Povezanih sistemov.

13.2 Informacije na Povezanih sistemih so iz različnih virov. ININ ni upravičen spreminjati, posodabljati ali preverjati vsebine informacij na Povezanih sistemih. Dejstvo, da ININ omogoča povezavo s Povezanimi sistemi, ne pomeni nujno odobritve, pooblastitve, pokroviteljstva ali drugačne povezave v zvezi s Povezanimi sistemi.

13.3 ININ ni odgovoren niti neposredno niti posredno za kakršnokoli škodo, ki bi jo povzročila ali bi jo domnevno povzročila uporaba kakršnekoli vsebine, produkta ali storitve Povezanih sistemov ali zanašanje na njih.

13.4 Za uporabo Povezanih sistemov bo Uporabnik morda moral sprejeti splošne pogoje uporabe, ki se razlikujejo od Splošnih pogojev uporabe in za katere ININ ne odgovarja, v vsakem primeru pa prevladajo ti Splošni pogoji.

Zbiranje in varstvo osebnih podatkov

14.1 Sistem IPSCloud je namenjen vodenju poslovnih podatkov poslovnih subjektov in za delovanje ne potrebuje osebnih podatkov. Kljub temu se zaradi identifikacije Uporabnikov in komunikacije z Uporabniki v sistemu IPSCloud vodi naslednje osebne podatke o posamezniku:

(a) ime in priimek Uporabnika,

(b) elektronski naslov Uporabnika ter

(c) davčna številka Uporabnika v primeru, da uporablja določene Funkcije Sistema IPSCloud.

14.2 Uporabnik se z registracijo v Sistem IPSCloud strinja, da lahko ta zbira podatke tudi o obiskih spletnih strani za namene analize spletnega obnašanja obiskovalca in posledično za izboljšavo uporabniške izkušnje ter za namen kontaktiranja strank preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja.

14.3 Uporabnik izjavlja in potrjuje, da je seznanjen s pravico do vpogleda, prepisa, kopiranja, dopolnitve, popravka, blokiranja in izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj v skladu z določbami 29., 30., 31., 32. in 33. Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1) – Uradni list RS, št. 94/ 2007.

14.4 Zgoraj opredeljeni osebni podatki se lahko hranijo še 5 let po prenehanju uporabe programa oz. do preklica privoljenja posameznika, če rok hrambe v zvezi s posameznim piškotkom ni drugače določen.

14.5 Upravljavec osebnih podatkov bo zbiral, vodil, obdeloval in uporabljal osebne podatke iz 14.1. točke tega člena tudi za namene zagotavljanja Sistema IPSCloud, med drugim na primer:

(a) za identifikacijo Uporabnikov ob registraciji v Sistem IPSCloud in identifikacijo Uporabnikov vsakokratni uporabi Sistema IPSCloud z namenom, da bi Uporabnikom, Plačnikom in Organizacijam zagotavljal višjo stopnjo varnosti in verodostojnosti podatkov v Sistemu IPSCloud ter zaupanja vreden način komunikacije s Podporo uporabnikom in/ali drugimi Uporabniki preko Sistema IPSCloud

(b) za omogočanje dodatnih, za osnovno uporabo Sistema IPSCloud neobveznih Funkcij IPSCloud ali Funkcij v zvezi z Uporabniškim profilom (npr. za menjavo gesla Uporabnika za vstop v IPSCloud)

(c) za obveščanje Uporabnikov s strani Podpore uporabnikom

(d) za obveščanje Uporabnikov, Plačnikov ali Organizacij s strani ININ, npr. v zvezi s produkti in storitvami ININ-a. Zbranih osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam. Uporabnik s sprejemom Splošnih pogojev izrecno dovoljuje, da ININ zbira in obdeluje osebne podatke v obsegu in za namene, kot je določeno s to točko Splošnih pogojev.

 Hramba podatkov

15.1 ININ bo uporabil vse razumne ukrepe, da bo zaščitil podatke, ki se hranijo v Sistemu IPSCloud, pred nedovoljenim dostopom tretjih oseb. V zvezi s tem ININ zagotavlja hranjenje podatkov na ustrezno varovanem mestu, kjer je zagotovljeno tehnično in fizično varovanje za onemogočanje dostopa do podatkov nepooblaščenim osebam. ININ bo zagotavljal redundantno hranjene podatkov. V primeru kakršnegakoli izpada se ININ obvezuje, da bo vzpostavil delovno okolje s podatki, ki so obstajali največ 24 ur pred izpadom.

15.2 ININ lahko razkrije podatke o Uporabniku ali Plačniku, ki so shranjeni v Sistemu IPSCloud, le na podlagi odločbe sodišča ali pisne zahteve državnega organa, ki ima za vpogled v podatke zakonsko pooblastilo.

15.3 Uporabnik lahko prenese podatke iz Sistema IPSCloud v obsegu in obliki, ki jo omogočajo Funkcije IPSCloud. Po naročilu Administratorja plačnika ali zastopnika plačnika lahko podatke poslovnega subjekta prenese ININ iz Sistema IPSCloud proti plačilu storitve skladno s cenikom.

Brezplačno 30 dnevno preizkusno obdobje

16.1 Sistem IPSCloud je Uporabniku na voljo brezplačno v 30-dnevnem preizkusnem obdobju. Podatki, vneseni v preizkusnem, bodo Uporabniku dostopni 30 dni od datuma registracije.

16.2 Po izteku 30 dni od datuma registracije lahko Uporabnik do vnesenih podatkov ponovno dostopa, če najkasneje v 90 dneh od datuma registracije sklene Licenčno pogodbo in izbere ustrezno Vrsto licence. ININ si pridržuje pravico, da po 90 dneh od datuma registracije podatke izbriše, če Uporabnik ne sklene Licenčne pogodbe.

Kršitev Splošnih pogojev in odpoved Licenčne pogodbe

17.1 Če Uporabnik krši Splošne pogoje, lahko ININ zatem, ko je o kršitvi opozoril Uporabnika, Uporabniku onemogoči uporabo Sistema IPSCloud.

17.2 Če Plačnik, Organizacija, Administrator plačnika ali katerikoli Uporabnik, ki koristi Licenco Plačnika, krši Splošne pogoje, lahko ININ zatem, ko je o kršitvi opozoril Administratorja plačnika ali Plačnika, s Plačnikom enostransko in brez odpovednega roka prekine Licenčno pogodbo.

Prenehanje licenčne pogodbe

18.1 Katerakoli pogodbena stranka lahko kadarkoli z enomesečnim odpovednim rokom odstopi od Licenčne pogodbe.

18.2 Administrator Plačnika lahko odstopi od pogodbe z dopisom v pisni obliki (za pisno obliko se šteje tudi elektronsko sporočilo). V primeru odstopa od pogodbe s strani ININ-a bo Administrator Plačnika obveščen v pisni obliki.

18.3 V primeru odpovedi Licenčne pogodbe Uporabnik po prenehanju veljavnosti Licenčne pogodbe ne more več koristiti Funkcij IPSCloud-a, ki jih je uporabljal na podlagi Licence Plačnika.

18.4 ININ bo v skladu z zakonodajo po prenehanju veljavnosti Licenčne pogodbe nepovratno izbrisal vse podatke Plačnika in Organizacij Plačnika, o čemer po elektronski pošti obvesti Administratorja plačnika.

Veljavnost in spreminjanje Splošnih pogojev

19.1 ININ objavi veljavne Splošne pogoje in/ali spremembe Splošnih pogojev na spletni strani www.inin.si. Vsak Uporabnik lahko od ININ-a zahteva, da mu omogoči vpogled v Splošne pogoje, ki so veljali v določenem časovnem obdobju.

19.2 Splošni pogoji stopijo v veljavo z dnem, ki ga določi ININ. Splošni pogoji in spremembe Splošnih pogojev morajo biti objavljene najmanj 30 dni pred pričetkom njihove veljave.

19.3 ININ ima pravico enostransko spreminjati Splošne pogoje ter spremembe Splošnih pogojev objaviti na način, kot je določen v točki 19.1. ter v roku iz točke 19.2. obvestiti Uporabnike.

Končne določbe

23.1 Za razlago Splošnih pogojev in v primeru, da določenega vprašanja Splošni pogoji ne urejajo, se uporabi pravo Republike Slovenije.

23.2 Za reševanje morebitnih sporov, ki bi nastali zaradi uporabe Sistema IPSCloud ali v zvezi z njegovo uporabo, je pristojno sodišče v Murski Soboti.

23.3 Ti Splošni pogoji veljajo od 15.01.2022.